REGULAMIN

1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ziemi Braniewskiej

w Braniewie.

2. Cele konkursu:

- upowszechnianie twórczości dziecięcej oraz prezentacja artystycznych zdolności uczniów.

 1. Adresaci konkursu: uczniowie klas I – III , IV - VIII
 2. Zasady uczestnictwa:

- zadaniem konkursowym jest napisanie wiersza na temat uroków        naszego miasta Braniewa (tradycje, zwyczaje, piękne miejsca, zabytki)

 1. Kryterium oceny: samodzielność, pomysł, zgodność z tematem, poprawność językowa, wartość literacka.
 2. 6.Każdy uczestnik może zgłosić 1 utwór.
 3. Utwory mają być stworzone samodzielnie przez dzieci, dopuszczalna jest pomoc dorosłego (rodzic, starsze rodzeństwo) w formie napisania tekstu, który wcześniej ułożyło dziecko.
 4. 8.Do utworu należy dołączyć metryczkę wraz z oświadczeniem rodzica/prawnego opiekuna. Brak metryczki uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.
 5. Zgłoszenie utworu do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, samodzielny, który wcześniej nie był publikowany.
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac oraz do publikacji na stronie własnej szkoły .
 7. Termin dostarczenia prac: 27.03.2024 - Pani G. Jarmoła
 8. Oceny prac konkursu dokona Jury powołane przez organizatora konkursu.
 9. Wszyscy autorzy utworów otrzymają pamiątkowe dyplomy, laureaci nagrody.
 10. Organizator zastrzega sobie inny podział nagród, w zależności od poziomu nadesłanych utworów.
 11. O dokładnym terminie wyników i wręczenia nagród wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni. Lista nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie szkoły.

 

Aby pobrać kartę zgłoszenia kliknij TUTAJ