CEREMONIAŁ SZKOLNY Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru. Stanowi integralną część uroczystości oraz imprez szkolnych.

NASZ SZTANDAR

Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, oraz Szkoły. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do uroczystości właściwego poszanowania. Sztandar jest przechowywany w Gabinecie Dyrektora Szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.

Poczet sztandarowy powinien jest wytypowany z uczniów wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: chorąży (uczeń) i asystujący (dwie uczennice). Kandydatury pocztu sztandarowego są przedstawiane przez opiekuna pocztu na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone. Kadencja pocztu trwa jeden rok. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. Chorąży i asysta powinni być ubrani w strój galowy. Uczeń - ciemne spodnie, biała koszula. Uczennice - białe bluzki i ciemne spódnice.

INSYGNIA POCZTU SZTANDAROWEGO:

  • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze;
  • białe rękawiczki.

CHWYTY SZTANDARU

Postawa zasadnicza - sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej.

Postawa spocznij - sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.

Postawa na ramię - chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.

Postawa prezentuj - z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia a dłoń prawej ręki trzyma na wysokości barku. Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie „zasadniczej”.

Salutowanie sztandaru w miejscu - wykonuje się z postawy prezentuj – Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „prezentuj”.

Salutowanie sztandarem w marszu - z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy: „na prawo patrz” - pochyla sztandar „baczność ”- bierze sztandar na ramię.

CEREMONIAŁ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Z UDZIAŁEM SZTANDARU

Komendy. Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie.

WPROWADZENIE SZTANDARU

1. „Proszę o powstanie”

Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru.

Poczet -przygotowanie do wyjścia postawa „na ramię”.

2. „Baczność - sztandar wprowadzić”

Uczestnicy w „postawie zasadniczej”.

Poczet - wprowadzenie sztandaru w „postawie na ramię w marszu” - zatrzymanie na ustalonym miejscu – postawa „prezentuj”.

3. „Do hymnu”

Uczestnicy w „postawie zasadniczej”.

Poczet – „postawa salutowanie w miejscu”.

4. „Po hymnie”

Uczestnicy w „postawie spocznij”.

Poczet- „postawa spocznij”

5. „Można usiąść”.

Uczestnicy siadają.

Poczet- „postawa spocznij".

WYPROWADZENIE SZTANDARU

1. „Proszę o powstanie”

Uczestnicy powstają.

Poczet - „postawa spocznij”

2. „Baczność - sztandar wyprowadzić”

Uczestnicy w „postawie zasadniczej”.

Poczet- wyprowadzenie sztandaru - „postawa na ramię w marszu”.

3. „Spocznij”

Uczestnicy siadają.

CEREMONIAŁ PRZEKAZANIA SZTANDARU

Komendy. Opis sytuacyjny zachowania się uczestników.

1. Proszę wstać.

Uczestnicy wstają „postawa spocznij”.

2. „Poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu do przekazania sztandaru- wystąp”

Uczestnicy „postawa zasadnicza”.

Poczet- „postawa zasadnicza” do „postawy prezentuj”

Nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru - „postawa zasadnicza”.

3. „Baczność- sztandar przekazać”

Uczestnicy „postawa zasadnicza ”

Dotychczasowa asysta przekazuje insygnia - ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie

Chorąży:

  • podaje sztandar jednej z asysty,
  • przekazuje szarfę potem rękawiczki,
  • następnie odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu i mówi: „Przekazujemy Wam sztandar szkoły-symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i honorem”

Sztandar w „postawie spocznij”.

4. „Baczność ustępujący poczet odmaszerować”

Uczestnicy w „postawie zasadniczej” nagradzają barwami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce.

Nowy poczet- „postawa zasadnicza”.

5. „Baczność - sztandar wyprowadzić”

Uczestnicy – „postawa zasadnicza”.

Nowy poczet- z „postawy zasadniczej - postawa na ramię w marszu”.

6. „Spocznij”

Uczestnicy siadają.

UDZIAŁ SZTANDARU W UROCZYSTOŚCIACH POZA TERENEM SZKOŁY

Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych - mszy świętej.