W trosce o dobro i przyszłość ucznia, mając możliwość przekazywania wiedzy i kształtowania postaw młodego pokolenia, tworzymy spójny, jednolity i otwarty zespół, który zapewnia:
nauczanie oparte o najciekawszy dobór programów, nowoczesne metody nauczania i oceniania;

 • harmonijny rozkład zajęć lekcyjnych;
 • wartościowe wyjazdy dydaktyczne;
 • profilaktykę i pracę opiekuńczą szkoły skierowaną na konkretne potrzeby uczniów;
 • naukę w klasach integracyjnych gdzie podstawowym celem wychowania i nauczania integracyjnego jest optymalny rozwój psychofizyczny każdego dziecka w sferze poznawczej, emocjonalnej, fizycznej i społecznej odpowiednio do ich potrzeb, zainteresowań i możliwości;
 • pracę z uczniem zdolnym;
 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów wykazujących trudności edukacyjne;
 • języki obce, zajęcia komputerowe już od pierwszej klasy;
 • zajęcia w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, bibliotekę i czytelnię;
 • wydłużony czas opieki świetlicowej;
 • koła zainteresowań;
 • modernizację i zabieganie o nowoczesny standard bazy szkolnej w tym pomocy dydaktycznych.

Priorytety pracy wychowawczej:

 • kreowanie bezpiecznych zachowań młodzieży przekładających się na wszystkie sfery życia;
 • funkcjonowanie dobrych manier i pozytywnych wzorców osobowych w relacjach międzyludzkich;
 • przygotowanie do podejmowania odpowiedzialnych wyborów życiowych związanych ze zdrowiem swoim i innych – promowanie zdrowego stylu życia;
 • uświadomienie Rodzicom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań.