Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie.

Osoby odpowiedzialne: Hanna Idzikowska, Bożena Kowalczyk

 1. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody i obiektów w miejscu zamieszkania oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem działalności człowieka. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów umiejętności obserwacji przyrody i zabytków, dokumentowania, interpretacji oraz opisu.
 2. Temat konkursu brzmi „ Uroki Braniewa”.

    W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły z klas IV-VIII .Wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

Uczestnik konkursu ma przedstawić 1 fotografię ciekawego, intrygującego, niezwykłego miejsca, obiektu lub przyrody. Fotografia powinna być wykonana na terenie miasta Braniewa.

     Część fotograficzna

   Wymagany format zdjęć to 15x21

Część opisowa

      W części opisowej na karcie zgłoszenia powinna znaleźć się szczegółowa lokalizacja miejsca( nazwa ulicy, charakterystyczny punkt odniesienia) celem identyfikacji.

 1. 4.Fotografie z kartą zgłoszenia umieszczone w przeźroczystej „koszulce” należy składać u osób odpowiedzialnych za konkurs lub wychowawcy do 27.03.2024r.
 2. 5.Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu można uzyskać bezpośrednio u osób odpowiedzialnych za konkurs lub na stronie internetowej szkoły sp5braniewo.pl
 3. 6.Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr101, poz.926 z późn. zm.) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie.
 4. 7.Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za niezachowanie warunków regulaminu.
 1. 8.Oceny prac dokona powołane przez Organizatora Jury Konkursu. . Po zakończeniu konkursu odbędzie się wystawa prac w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie.
 2. 9.Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 30 kwietnia 2024 r. podczas uroczystej akademii z okazji ŚWIĘTA SZKOŁY.
 3. 10.We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury
  i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

                                                                                                                                                        Organizatorzy

Aby pobrać kartę zgłoszenia kliknij TUTAJ

 

 

                                                                  REGULAMIN

1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ziemi Braniewskiej

w Braniewie.

2. Cele konkursu:

- upowszechnianie twórczości dziecięcej oraz prezentacja artystycznych zdolności uczniów.

 1. Adresaci konkursu: uczniowie klas I – III , IV - VIII
 2. Zasady uczestnictwa:

- zadaniem konkursowym jest napisanie wiersza na temat uroków        naszego miasta Braniewa (tradycje, zwyczaje, piękne miejsca, zabytki)

 1. Kryterium oceny: samodzielność, pomysł, zgodność z tematem, poprawność językowa, wartość literacka.
 2. 6.Każdy uczestnik może zgłosić 1 utwór.
 3. Utwory mają być stworzone samodzielnie przez dzieci, dopuszczalna jest pomoc dorosłego (rodzic, starsze rodzeństwo) w formie napisania tekstu, który wcześniej ułożyło dziecko.
 4. 8.Do utworu należy dołączyć metryczkę wraz z oświadczeniem rodzica/prawnego opiekuna. Brak metryczki uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.
 5. Zgłoszenie utworu do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, samodzielny, który wcześniej nie był publikowany.
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac oraz do publikacji na stronie własnej szkoły .
 7. Termin dostarczenia prac: 27.03.2024 - Pani G. Jarmoła
 8. Oceny prac konkursu dokona Jury powołane przez organizatora konkursu.
 9. Wszyscy autorzy utworów otrzymają pamiątkowe dyplomy, laureaci nagrody.
 10. Organizator zastrzega sobie inny podział nagród, w zależności od poziomu nadesłanych utworów.
 11. O dokładnym terminie wyników i wręczenia nagród wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni. Lista nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie szkoły.

 

Aby pobrać kartę zgłoszenia kliknij TUTAJ

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie realizuje projekt edukacyjny   w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „ Poznaj Polskę” . Dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki .

Łączna wartość projektu: 19 600,00 zł

Dotacja celowa: 10 000 zł

Wkład własny: 9 600,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie realizuje projekt edukacyjny Funduszu Edukacji Finansowej Ministerstwa Finansów „ Lekcje o Finansach”. Dofinansowano ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, których dysponentem jest Minister Finansów.

Łączna wartość projektu : 24 885,00

Dofinansowanie: 16 660,00

Wkład własny: 8 225,00

                                                           ślubowanie 1

     

                                                         

 

W dniu 19.10.2023r. odbyło się uroczyste ślubowanie naszych pierwszoklasistów. Uroczystość ta to bardzo ważne wydarzenie zarówno w życiu naszych uczniów jaki i ich rodziców. W tym roku do wspólnej zabawy  zaprosił nas znany wszystkim Plastuś wraz z koleżanką Tosią. Przygotowali oni szereg zadań, po wykonaniu, których nasi najmłodsi uczniowie mogli dołączyć do grona społeczności szkolnej.

Po uroczystym przywitaniu oraz słowach otuchy od pani Dyrektor Wioletty Nowakowskiej nasze pierwszaczki przystąpiły do zaprezentowania swoich umiejętności.

A były to miedzy innymi:

- zaśpiewnie przygotowanej piosenki

- zapakowanie do szkoły tylko potrzebnych rzeczy do nauki

- rozwiazywanie zagadek

- układnie z rozsypanki literowej wyrazów

- znajomość przepisów bezpiecznego zachowania się na drodze

- toczenie kapusty oraz sadzenie ziemniaków.

Po wykonaniu wszystkich zadań pani Dyrektor pogratulowała uczniom zdania „egzaminu pierwszoklasisty” i życzyła dalszych sukcesów w nauce.

Na koniec natapiała uroczysta przysięga ślubowania a dzieci zostały obsypane  deszczem mądrości.

 

                                      

nowa edycja zaproszenie 1 1024x576

 Nasza szkoła przystąpiła do programu AKTYWNI BŁĘKITNI, organizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, mające na celu poszerzenie wiedzy i świadomości, promującego proekologiczne postawy oraz wyrobienie wśród uczniów nawyków bezpiecznego i aktywnego korzystania z zasobów wodnych. W ramach programu będziemy korzystać z materiałów edukacyjnych zapewnionych przez organizatorów, podejmować różne działania na rzecz edukacji związanej z wodą,  brać  udział w pokazach z  zakresu ratownictwa wodnego, udzielania pierwszej pomocy  a także uczestniczyć  w konkursach. Uczniowie dowiedzą się jak oszczędzać  wodę i dbać o jej jakość, ale także zapoznają z jednymi z najdotkliwszych zjawisk  naturalnych jakimi są susza i powódź.

 

 Uczniowie młodszych klas  już we wrześniu rozpoczęli   cykl spotkań z przedstawicielami zawodów związanych z wodą. Pierwsza wizyta odbyła w Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Podczas wycieczki dzieci odwiedziły remizę, w której obejrzały wozy strażackie z ich pełnym wyposażeniem. Wysłuchały opowieści z akcji, w których uczestniczyli strażacy. Oglądały sprzęt do ratownictwa wodnego. Próbowały swoich sił w obsłudze węża strażackiego. Uczniowie uznali, że strażacy to bohaterowie, bo ratują ludzi i zwierzęta narażając swoje życie i zdrowie.