W dniu 12.01.2017 r. dopełnione zostały ostatnie formalności, bez których nie można byłoby uznać naszego Stowarzyszenia za
 
legalną, pozarządową organizację. W związku z powyższym został nadany Numer KRS 0000651801. Ponadto Numer NIP
 
5821627872; REGON 366110937 03160014621836845970000001.
Nasze Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd poprzez swoich członków. Wspomniana organizacja liczy 16 nauczycieli: Prezes
 
Stowarzyszenia J. Witkowska; Skarbnik G. Jarmoła; Sekretarz M. Pietrzak; Członkowie Zarządu B. Bojara i H. Idzikowska. W Komisji
 
Rewizyjnej stanowią D. Ochab; J. Stemplińska i J. Żylińska.
 
Cele działania organizacji:
1.Upowszechnianie i rozwijanie oraz finansowanie, rzeczowe i ideowe wspieranie edukacji dzieci i młodzieży poprzez podejmowanie
 
działań w dziedzinie oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej i sportu.
2.Działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy ze względu na trudną sytuację materialną rodzin, bądź ich stan
 
zdrowia lub niepełnosprawność.
3.Pomoc społeczna dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych dzieci.
 
4.Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży.
 
5.Upowszechnianie wiedzy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych.
 
6.Inicjowanie różnych form aktywności edukacyjnej oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 
7.Tworzenie sprzyjającego klimatu pracy szkoły poprzez działania promujące innowacyjne akcje edukacyjne, kulturalne i sportowe
 
na terenie szkoły i poza nią.
8.Poprawa warunków lokalowych, modernizacja oraz wyposażenie szkoły.
 
Rodziców, którzy chcieliby wesprzeć pracę Stowarzyszenia bardzo mocno zachęcamy do współpracy i wpisanie się na listę członków.
 
Zarząd Stowarzyszenia.