Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

 

Sytuacja zawiązana z epidemią COVID-19 pokazuje nam, jak bardzo potrzebujemy nowego podejścia do nauki. Musimy wykorzystać doświadczenia, skorzystać z pozytywnych wzorów, pomysłów i kompetencji innowacyjnych nauczycieli.

Zmian nie da się uniknąć, choć czasami bywają kłopotliwe, a nawet przerażające. Nie trzymajmy się kurczowo tego, co znane i oswojone, dajmy sobie szansę na rozwój! Spróbujmy wspólnymi siłami rozwiązać problemy.

Warto pamiętać, że tryb pracy zdalnej nie ogranicza kontaktów dwustronnych. Nie muszą, i raczej nie powinny, to być jedynie zadania
do wykonania kierowane przez nauczycieli do uczniów. By nauka na odległość nie tylko spełniała swoją wartość dydaktyczną, ale także wychowawczą wykorzystujemy zintegrowane narzędzia, w tym pocztę, wideokonferencje, komunikatory internetowe. Forma kontaktu dostosowywana jest do potrzeb i możliwości.

Nie ma potrzeby większych zmian w wewnątrzszkolnych systemach oceniania. Dzienniki elektroniczne mogą być nadal wykorzystywane jako główne źródło informacji o postępach uczniów. Najważniejszym kryterium tego procesu jest indywidualne podejście do każdego ucznia, w tym uwzględnianie barier technologicznych oraz forma, tempo, zakres i możliwości pracy.

Ocenianie ma służyć promowaniu, motywowaniu oraz analizowaniu mocnych i słabych stron umiejętności ucznia. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców, uzasadniane na wniosek ucznia lub rodzica.

Zgodnie ze Statutem w szkole organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Do dyspozycji nauczycieli, rodziców oraz uczniów są: pedagog, logopeda oraz nauczyciel wspomagający. Forma kontaktu dostosowywana jest do potrzeb i możliwości.

W miarę możliwość technicznych i organizacyjnych pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3) zajęć dydaktyczno- wychowawczych;

4) zajęć specjalistycznych (logopedycznych, korekcyjno- kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym);

5) warsztatów, porad, konsultacji.

PROŚBA do nauczyciela:

- doceniaj nawet najmniejsze osiągnięcia ucznia;

- zachęcaj dzieci do aktywności na lekcji; nagradzaj dobre odpowiedzi plusami lub pozytywnymi ocenami;

- spytaj dzieci czy zrozumiały materiał z poprzedniej lekcji, zachęć do zadawania pytań;

- nie strasz ucznia negatywną oceną;

- daj możliwość wielokrotnej poprawy sprawdzianu czy kartkówki,
do osiągnięcia pozytywnej oceny.

PROŚBA do rodzica: 

- nie odrabiaj pracy domowej za dziecko;

- nie porównuj dziecka z rówieśnikami i rodzeństwem;

- zadbaj o odpowiednie miejsce do nauki, oświetlenie i spokój; 

- kontroluj czas spędzany przez dziecko przy komputerze i telewizorze.

PROŚBA do dziecka:

- bądź systematyczny;

- bierz udział w zajęciach dodatkowych;

- zadawaj pytania, gdy czegoś nie rozumiesz.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nauczycielami danego przedmiotu, wychowawcami poprzez dziennik elektroniczny, platformę Discord, jak również można umówić się na spotkanie w szkole.