Konkurs plastyczny

,,Gracjan Fróg żołnierz wyklęty – portret”

 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ziemi Braniewskiej serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Gracjan Fróg żołnierz wyklęty – portret”. Technika wykonania pracy konkursowej jest dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, techniki mieszane), zaprezentowana jednostronnie. Konkurs będzie trwał od 12.04 do 30.04.2021 r. Prace należy złożyć do 30 kwietnia 2021 r. do szkoły (biblioteka, świetlica). Poniżej znajduje się regulamin konkursu.

I. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie.

II. Cele konkursu:

- Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Gracjanie Frógu żołnierzu wyklętym.

- Kształtowanie postawy patriotycznej wśród młodzieży.

- Zainspirowanie i zachęcenie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i podjęcie samodzielnych studiów nad historią.

- Edukacja historyczna poprzez artystyczną formę wyrazu oraz rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wyobraźni plastycznej i inwencji twórczej.

III. Zasady uczestnictwa :

- Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII.

- Uczestnikami Konkursu są uczniowie indywidualni.

- Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową, samodzielnie wykonaną.

- Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie przez każdego uczestnika pracy konkursowej zgodnej z regulaminem Konkursu.

IV. Praca konkursowa:

- Zadaniem Uczestników jest wykonanie portretu Gracjana Fróga żołnierza wyklętego.

- Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, dóbr osobistych, w tym prawa  do ochrony wizerunku, danych osobowych.

- Technika wykonania pracy konkursowej jest dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, techniki mieszane), zaprezentowana jednostronnie.

- Format pracy A3.

- Każda praca powinna zawierać na odwrocie imię, nazwisko autora, wiek oraz klasę do której uczęszcza.

V. Przebieg Konkursu:

- Konkurs będzie trwał od 12.04 – 30.04.2021r.

- Uczestnicy Konkursu do 30 kwietnia 2021r. dostarczają prace do szkoły ( biblioteka, świetlica).

- Oceny prac dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im Ziemi Braniewskiej, zwana dalej „Komisją Konkursową”.

- Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w maju 2021 r.

- Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych oraz Facebooku Organizatora.