Zbliża się termin EGZAMINÓSMOKLASISTY. Przekazujemy Wam ważne informacje dotyczące organizacji egzaminu.

TERMINY:

Główny:

1. język polski –16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 czas trwania - 120 minut
( dla uczniów bez dostosowania) do 180 minut ( dla uczniów z dostosowaniem); (przybory: długopis z czarnym wkładem)

2. matematyka –17 czerwca 2020 r.(środa) – godz. 9:00 czas trwania- 100 minut
( dla uczniów bez dostosowania) do 150 minut( dla uczniów z dostosowaniem); (przybory: długopis z czarnym wkładem, linijka,)

3. język obcy nowożytny –18 czerwca 2020 r.(czwartek) – godz.9:00 czas trwania - 90 minut ( dla uczniów bez dostosowania) do 135 ( dla uczniów z dostosowaniem). (przybory: długopis z czarnym wkładem)

Dodatkowy:

1.język polski –7 lipca 2020 r. (wtorek)– godz. 9:00

2.matematyka –8 lipca 2020 r.(środa) – godz. 9:00

3.język obcy nowożytny –9 lipca 2020 r.(czwartek) – godz.9:00

Wyniki egzaminu i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu będą do odebrania 31 lipca2020r.

Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin ma formę pisemną.

Egzaminu nie można nie zdać (nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać).

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań należy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2.stronie arkusza egzaminacyjnego.

Zdający ( poza uczniami, którym dostosowuje się warunki egzaminu) podczas każdej części egzaminu będą nanosić odpowiedzi na kartę odpowiedzi poprzez zamalowanie czarnym długopisem odpowiedniej kratki ( jeśli się pomylą, mogą odpowiedź błędną wziąć w kółko i zaznaczyć poprawną). Zadania otwarte będą wykonywać na wyznaczonych do tego kartach zadań egzaminacyjnych.

Należy rozwiązywać zadania samodzielnie, w sytuacji, gdy uczniowi zostanie udowodnione niesamodzielne wykonywanie zadań egzaminacyjnych,  jego egzamin zostaje przerwany i uczeń może go zdawać w drugim terminie, podanym niżej.

Po upłynięciu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań będzie jeszcze  5 minut przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki będzie możliwość  wyrwania karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego (nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań).

Po zakończeniu pracy z arkuszem zdający zamyka go, odkłada  na brzeg stolika i podnosi rękę.

Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Ostatni uczeń zostaje w sali egzaminacyjnej razem z komisją podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych.

Na stronie internetowej CKE ( www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są: informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019, przykładowe arkusze egzaminacyjne, arkusze egzaminu próbnego, arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.