Zachęcamy uczniów wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt:,, Wiosna w z„ Mrówką””.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ,, WIOSNA z „Mrówką””

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Braniewie – świetlica szkolna a patronem konkursu -PSB „ Mrówka” w Braniewie ul. Królewiecka 66

 1. Konkurs rozpoczyna się 19-go marca 2019 r. i trwać będzie do 02 kwietnia 2019r.
 2. Temat prac konkursowych brzmi: „ Wiosna z „ Mrówką””.
 3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0-3 wraz z rodzicami.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną dowolną techniką płaską w formacie dowolnym na twardej kartce zgodnie z tematem.
 2. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 3. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa.
 4. Prace konkursowe należy złożyć w świetlicy szkolnej do dnia 02 kwietnia 2019 roku.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. 3.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 kwietnia 2019 r. , dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły a prace zostaną wystawione w holu sklepu PSB „ Mrówka”.
 4. Przyznane będą nagrody za pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma nagrodę pocieszenia.
 5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nie przyznania nagród.
 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.