Bezpieczny powrót do szkoły rodzice

W dniu 31 lipca 2020 roku zapraszamy, naszych Absolwentów, uczniów klas 8 na rozdanie zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty.

Wydawanie zaświadczeń odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

- rozdanie świadectw odbędzie się w reżimie sanitarnym z zachowaniem odległości 1,5 – 2 m.

- do szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie w maseczkach, dezynfekują ręce, po czym udadzą się do wyznaczonego pomieszczenia i po zajęciu miejsca będą mogli zdjąć maseczki.

- z uwagi na bezpieczeństwo prosimy Rodziców o pozostanie na zewnątrz budynku szkoły.

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych- długopisu z czarnym tuszem, linijki (dotyczy egzaminu z matematyki). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
  6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej
    1,5-metrowego odstępu).
  7. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma , kiedy: