1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych- długopisu z czarnym tuszem, linijki (dotyczy egzaminu z matematyki). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
  6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej
    1,5-metrowego odstępu).
  7. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma , kiedy:

Dziękujemy wszystkim uczniom za nadesłane prace. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Święty Janie Pawle II - módl się za nami.

Katechetki Bożena Kowalczyk i S. Róża Rusak

Dziś odbyła się ważna uroczystość dla naszej społeczności szkolnej. Wybór patrona to niewątpliwie sprawa wielkiej wagi. Nadanie Naszej Szkole imienia Ziemi Braniewskiej w sposób szczególny wiąże nas z historią regionu oraz tradycjami, które na co dzień kultywujemy. Wierzymy, że szkoła zyska swoją indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych. Pragniemy także podkreślić przynależność oraz poczucie więzi ze swoją „małą Ojczyzną”.