W związku z pandemią przedłużamy czas dostarczania albumów  „Braniewo dawniej i dziś” do końca września. Prace można przesłać na adres szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Moniuszki 22a
14-500 Braniewo

albo bezpośrednio dostarczyć do sekretariatu Szkoły.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w październiku.

Przypominamy zasady obowiązujące uczestnika konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych z terenu miasta Braniewa.

Jego celem jest rozbudzanie zainteresowania naszym miastem, poszerzanie wiedzy na temat historii, zabytków i ciekawych miejsc dotyczących Braniewa a także wzmacnianie lokalnego patriotyzmu.

KRYTERIA, KTÓRE POWINNA SPEŁNIAĆ PRACA KONKURSOWA:

- album powinien zawierać co najmniej 14 sztywnych kart formatu A4,
- w albumie można zamieszczać fotografie, widokówki, rysunki, ryciny itp., które powinny być opisane,
- strona tytułowa powinna zawierać tytuł albumu,
- ostatnia strona powinna zawierać dane autora: imię i nazwisko, wiek, klasa, szkoła,
- karty powinny być połączone ze sobą tworząc stabilną całość,
 - uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową,
- komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu
oraz walory estetyczne oraz artystyczne m.in. kompozycję, kolorystykę, technikę wykonania.  
- każdy uczestnik albo opiekun prawny uczestnika do pracy konkursowej dołącza kartę zgłoszenia (zał. nr 1) oraz oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych (zał. nr 2)

DANE OSOBOWE

Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
1) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
2) nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.
3. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

zał. nr 1 - Karta zgłoszenia

zał. nr 2 - Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich